မူပိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဆိုဒ်အား ခရစ်ယာန် Far East ဝန်ကြီး ဌာဏ မှထောင့်ပံ့ပါသည်

ဤဆိုဒ် နှင့်ပတ်သတ်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက email: info@palaung-ruch.com သို့ဆက်သွယ်ပါ

အခြား မှတ်ချက်မပြုထားပါက NDC မှ ရုပ်/သံ စာသားအားလုံးကိုမူပိုင်ခွင့်ပေးသည်

NDC is the Northern Development Center. They are based in Chiang Mai, Thailand.