နာ ဒေါ ဂိုဝ်

ဘေ ဘီနွင် အေ ဒါအာင် တဲး ဘေ ဒါခိုယ်

  ဘေ ဒါအာင် ကွယ် ဒွန် ပလုဝ့် ဒွန် နာ တဲး ဘေ ဘျူဝ် ဒါခိုယ်။ အေ ဒါအာင် ကွယ် ဒွန် ပ့လုဝ့် ဒွန် နာ မာလဲ နဝ်း အေ ဒါအာင်

  လဲ မုဝ်း အူ မျိူဝ် ။ အေ ဒါအာင် နီ မိုဝ်း နဝ်း လာယ် ရွက့်။ နပ် ဘော ဒီ လာယ် ကြွယ်။ အာမျိုဝ် အေ ဒါအာင် နီ ကွယ် 

  ဒဲင် နွန် စှာ။ ဆီလိူပ် ပီ တာ ယေ အာဝ် လာယ် ခဲနဲာန် မာလဲ နဝ်း ​အေ နဝ်း အေ ဒါအာင် နီ မုး အူ မျိုဝ်။