ဘာန် ဇာတ် အေ ဒါအာင် ဒေါမွိုမ်

ဒေါမွိုန် အာ မျိုဝ် အေ ဒါအာင် နီ ကွယ် ဒဲင် နွန် စှာ ။ ဘော ကွယ် ခဲင် ကာင် တုတ့် .။ ဂေ တူ ဒွမ် လာယ် ကာ လူတ့် . ဂေလာယ် ရွက့် ကာဆဝ် ။အေတ့် နီ ဆေ န့ မုးအာမျိုဝ် ဒါအာင် ဘော ဒါဘျာ

လုဝ် တာဆီလူပ် ။

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.