ဘပ် ဇဝ်ဖြ

တဲး ဘေ ပွိုန် ဒီ တိး ၊ ဘော ထူမ် ဘပ် ဇဝ်ဖြာ အီ ကာမာယ် ။ဘာ ဘော ပီ မှုဝ်ထမ် ဂါယ် အာငျာန် ဘွတ် ။ဘောပွိုန် ဝီ ယွတ် ဝိတ် နာ အာတ့် ဘော နာ ပန်။

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.