ဘာပ်ဇာတ်ဒေါမွိုမ်

လွင် ဆီလိူပ် အေ ဒါအာင် ။

အာမျိုဝ် အေ ဒါအာင် နီ ဆေယေခြပ်ဆီ

လိူပ် မိူဝ်း အာ ဆာက် မှဝ် အာဆာက် အန်။ ဆေ အီမုး ဂွန်ဒီဘျာ ဂေ တူ ဘြဝ့်

ကာမိုက် ဆေ န့ မုး ယာမာနူမ် ၊ ဒူအီဂဲ ဂေ န့ လိုဝ်

ဘြဝ့် ။

 

ဒူအီဂဲ။

ဒီဘျာ။

ဝါယ်ဟဲဟွတ်ခတ်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.