ဘပ် ဇဝ်ဖြ

တဲး ဘေ ပွိုန် ဒီ တိး ၊ ဘော ထူမ် ဘပ် ဇဝ်ဖြာ အီ ကာမာယ် ။ဘာ ဘော ပီ မှုဝ်ထမ် ဂါယ် အာငျာန် ဘွတ် ။ဘောပွိုန် ဝီ ယွတ် ဝိတ် နာ အာတ့် ဘော နာ ပန်။