ဘျ အာ ရိုပ် ဘဲန် ဘ့လ ဘဲန် ဘ့လ

လွင် အာ ရိုပ် ဒွန် မျိုဝ် ဒွန် မျိုဝ်