အာခွင်

This website is sponsored by ဖိုင် အီ ညှိမ် ဇဝ်ဖြာ နာ လေး ဆီငဲ .

For information about this website, email: info@palaung-ruch.com

Unless noted otherwise, copyright for all materials is held by NDC.

 

NDC မုဝ်း အူ မျုဝ် ဂြုဝ်း အင်္ဂလိပ် Northern Development Center ယေဘူင် ဂါန် ခဲင် ဂိင် မှဲ။