ဓာတ်ပုံများ

ဒေသအသီးသီး ၌ နေထိုင် ကြသော ပလောင် လူမျိုူး များပုံ။

အာရိုပ်ဂွန်ဒါအာင် ကွယ်ခဲင်ရဝ်
အာရိုပ်ဂွန်ဒါအာင် ကွယ်ခဲင်ရဝ်
အာရိုပ် ဒါအာင် နာ မိုင် ခဲ
အာရိုပ် ဒါအာင် နာ မိုင် ခဲ
အရိုပ် ဒါအာင်နာ မိုင်းယော်
အရိုပ် ဒါအာင်နာ မိုင်းယော်
အာရိုပ် ဂွန်ဒီဘျာ နာ မိူင်ထဲ
အာရိုပ် ဂွန်ဒီဘျာ နာ မိူင်ထဲ
အရိူပ်ခေတ် ဒါအာင်
အရိူပ်ခေတ် ဒါအာင်
အာရိုပ် ဒူအီဂဲဒါအာင်
အာရိုပ် ဒူအီဂဲဒါအာင်