သမိုင်း

ရှေး တုန်း က ပလောင် လူမျိူး များသည် တောင်ပေါ်မှာ သာ နေထိုင် ကြသည် ။ အိမ်တန်း ရှည်၌

လည်း

နေ ထိုင်ကြသည်။ မိန်းမပျို လေးများမှ အစ ရိုးရာဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ကြသည်။