သမိုင်းကြောင်း

ပလောင် လူမျိုးများ ၏ ဝတ်စားစီရင်ပုံ အဆင့်ဆင့်

ပလောင် လူမျိုးများ သည်အသက်အရွယ် အလိုက် ဝတ်စားစီရင်

ပုံချင်းမတူညီကြပေ။ အပျိုအရွယ်၊ အိမ်ထောင်သည် ၊ အဖွားအို သက်

ကြီး ရွယ်အို ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။