နာ ဒေါ ဂိုဝ်

ပလောင် လူမျိုးများအားလုံး မင်္ဂလာပါ

ပလောင် လူမျိုး များသည်နေရာဒေသအ

သီးသီး၌ နေထိုင်ကြသည်။ နေရာအသီးသီး၌နေထိုင်ကြသော်လည်း စိတ်သ

ဘောထားချင်း တူညီကြသည်။ စိတ်သ

ဘောထားလဲပြည့်ဝကြသည်။ခင်မင်ရိုင်း

ပင်းတတ်သောသဘောလဲရှိကြသည်။နေရာဒေသအလိုက်အဝတ်အစားကွဲပြားကြသည် ။တောင်တန်းဒေသ၌အများဆုံးနေထိုင်သော်လည်းစိတ်ထားတူညီကြ

ပါသည်။