မူပိုင်ခွင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ခရစ်ယာန် Far East ဝန်ကြီး ဌာဏ က ထောက်ပံ့ပေးသည်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် info@palaung-ruch.com အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက်မရှိပါက NDC မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

NDC is the Northern Development Center. They are based in Chiang Mai, Thailand.